Top

Privacy

Privacy statement Boostcamp

Inleiding

Boostcamp neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@Boostcamp.nu.

Wie is Boostcamp ?

Boostcamp is de vennootschap onder firma Jonger , kantoorhoudende te (3062 GS) Rotterdam aan Kortekade 30b, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62534645.

Boostcamp is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Boostcamp jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Boostcamp persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Boostcamp voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Boostcamp worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 5 jaar
Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinden: Nieuwsbrief
Gegevens: E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde of tot jij je uitschrijft
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Maximaal 14 maanden
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde of tot reviewer aangeeft dat dit bericht verwijderd dient te worden
Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Boostcamp heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en/of omdat Boostcamp gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Directe opdrachtgever(s) van Boostcamp, zoals  scholengemeenschappen of gemeenten waar wij mee samenwerken. Wanneer dit zo is, ben je hiervan op de hoogte gebracht door onze Opdrachtgever. Wij verkrijgen geen persoonsgegevens zonder dat hier eerst toestemming bij jou voor is gevraagd.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Boostcamp over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Boostcamp. Je kunt verzoeken dat Boostcamp je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Boostcamp te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Boostcamp of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Boostcamp te verkrijgen. Boostcamp zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Boostcamp je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Boostcamp

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@Boostcamp.nu. Boostcamp zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Boostcamp een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Boostcamp je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Boostcamp deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Boostcamp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Boostcamp jouw persoonsgegevens
aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en
    Boostcamp
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat Boostcamp verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Alleen de nodige persoonsgegevens (nodig voor het uitvoeren van onze diensten) worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Google.

De servers van Google zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Google vind je hier.

 

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Boostcamp gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Boostcamp gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Boostcamp aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Boostcamp ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Boostcamp worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Boostcamp worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Wij maken gebruik van Google Analytics. We hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;  het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd; ‘gegevens delen’ staat bij ons uitgezet; en we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Hierdoor zijn wij niet verplicht toestemming aan u te vragen m.b.t. De Cookiewet.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Boostcamp je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@Boostcamp.nu. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Boostcamp jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@Boostcamp.nu. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.