Top

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Jonger en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Bedrijfsomschrijving
a. V.O.F. JONGER biedt onderzoek, begeleiding en training voor kinderen, ouders, (jong) volwassenen en opvoeders/verzorgers. JONGER biedt onderzoek, training en consult, zowel voor particuliere als voor zakelijke dienstverlening. De BOOSTCAMP is onderdeel van JONGER. De BOOSTCAMP is een weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren. Onder de naam BOOSTCAMP worden ook materialen verkocht en een train de trainer cursus gegeven.

Artikel 3. Definities
a. Opdrachtnemer: BOOSTCAMP biedt particuliere begeleiding aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt zelf en/of zijn werkgever of organisatie die de opdracht heeft gegeven.
c. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
c. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
d. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

e. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
f. Uitvoering van de werkzaamheden vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever en derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
g. Tijdens de Boostcamp kunnen er foto’s van deelnemers worden gemaakt. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden zoals de website of een krantenartikel. Indien u hier geen schriftelijk bezwaar tegen maakt, gaan wij ervan uit dat u hiermee akkoord gaat.

Artikel 5. Prijzen en offerte
a. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 14 dagen.
b. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
c. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
d. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
a. Betaling vindt plaats d.m.v het betalen van de factuur die gestuurd wordt na akkoord offerte of na kennismaking en daarbij opgestelde behandelplan, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Een contante betaling wordt gevolgd door een factuur met de notitie dat aan de betaling is voldaan.
b. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
c. Bij trainingen geldt dat het overeengekomen honorarium minimaal 10 werkdagen vóór aanvang van de eerste bijeenkomst dient te worden overgemaakt op de bankrekening van JONGER, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
e. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
f. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 7. Duur en beëindiging
a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
b. Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door opdrachtgever. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.

c. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
d. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, of het tijdstip van voltooiing beïnvloedt, zal opdrachtnemer opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
e. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Artikel 8. Tekortkomingen – Afspraken Verzetten
a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. BOOSTCAMP start altijd op de afgesproken tijd. Het is de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s) dat de deelnemers op tijd aanwezig zijn.
c. Indien jouw kind onverwacht niet kan deelnemen aan de les waar hij/zij voor ingeschreven staat wordt van jou verwacht dit aan BOOSTCAMP te melden. Uiterlijk op de dag van de training voor 12.00
d. Indien blijkt dat de trainers de BOOSTCAMP voor jouw kind niet geschikt achten dan behouden wij ons het recht voor om de inschrijving ongedaan te maken.
e. Bij afzeggingen van zakelijke trajecten en hierbij reeds ingeplande afspraken van activiteiten door opdrachtgever, binnen 10 werkdagen voor aanvang van de eerst afgesproken datum, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Voor deze 10 dagen en bij reeds getekende offerte, evenals in gevallen van overmacht, wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 9. Overmacht
a. Het is aan BOOSTCAMP – en haar vennoten en of andere personen in haar dienst – niet toerekenbaar indien zij haar/hun diensten niet, niet volledig of niet tijdig kan/kunnen verlenen door een oorzaak die niet aan haar/hun schuld is te wijten, noch krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar/hun rekening komt en voorts door ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de vennoten of personen in haar dienst, door belemmeringen afkomstig van derden, waaronder stakingen, geweld, uitval van enig communicatiemiddel en door uitblijven van de aan de overeenkomst beantwoordende levering van dienst of producten van derden. Indien blijkt dat BOOSTCAMP wel verwijtbaar tekort gekomen is, zal de financiële compensatie voor de opdrachtgever maximaal het bedrag van het door BOOSTCAMP in rekening gebrachte honorarium zijn
b. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

c. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding
a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.
b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de wettelijke autoriteiten meldt.
c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
d. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.
e. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.
f. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons Privacystatement.

11. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
b. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

c. Iedere aansprakelijkheid van BOOSTCAMP voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is uitgesloten en in voorkomend geval in elk geval beperkt tot het bedrag van het door BOOSTCAMP in rekening gebrachte honorarium.

12. Klachtenprocedure
a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
b. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

13. Eigendomsbehoud
a. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
b. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
d. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.